znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Kosmetyczne właściwości past do zębów– m...

Kosmetyczne właściwości past do zębów– marketing czy realne działanie kliniczne?

15.05.2017

Kosmetyczne właściwości past do zębów– marketing czy realne działanie kliniczne?

Czy pasta do zębów rzeczywiście zmniejsza ilość tworzącego się kamienia nazębnego i przebarwień zewnętrznych?

Prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek: Rozmawiamy o działaniu fluorku cyny w aspekcie takim, że jest to składnik czynny past do zębów, ale są również inne czynne składniki past do zębów, takie jak pirofosforany, heksametafosforan sodu. Heksametafosforan sodu są to dość duże cząsteczki, większe niż innych chemicznych związków, są o zdecydowanie silniejszym ładunku ujemnym. Heksametafosforan sodu chemicznie spowalnia mineralizację, czyli odkładanie fosforanów wapnia w płytce nazębnej, które prowadzi do powstania kamienia nazębnego, ponad to związek ten ma liczne miejsca wiązania, które chronią go przed dezaktywacją przez enzymy śliny, co jest bardzo ważne. A zatem kamień nazębny, który jest czynnikiem etiologicznym początki swojego tworzenia rozpoczyna od nagromadzenia płytki bakteryjnej, płytki nazębnej, czy jak dzisiaj mówimy biofilmu, a zatem jaka jest etiologia powstawania tego kamienia?

Dr Adam Kolenda: Tak jak Pani profesor wspomniała jest on wywołany ciągłą obecnością miękkiej płytki nazębnej, która niestety ulega mineralizacji. Płytka nazębna ma tę właściwość,
iż bakterie, które się w niej znajdują wytwarzają kwasy, rozpuszczając powierzchniową warstwę twardych tkanek zęba, przez co płytka w sobie zawiera bardzo duże stężenie jonów wapnia. Powierzchnia samego kamienia nazębnego jest szorstka, co utrudnia niestety prawidłową higienę jamy ustnej oraz sprawia, że sama płytka nazębna, jej biofilm bakteryjny, odkładają się na tym szorstkim kamieniu w większych ilościach.
Ponad to należy zauważyć, że kamień nazębny jest silnie związany z powierzchnią zębów, a nade wszystko należy zwrócić uwagę, że jest on wynikiem absolutnie niewłaściwej higieny jamy ustnej.

E.I-G: Tak jest i jeśli mówimy o szorstkich powierzchniach to również wracamy tutaj do działania bakteriobójczego, bakteriostatycznego naszych związków, o których mówimy, czyli stabilizowanego fluorku cyny i heksametafosforanu sodu, które zmniejszają adhezję, czyli przylepność tych bakterii, więc mimo że jest tak szorstka powierzchnia to, to przyczepianie się bakterii jest zdecydowanie mniejsze.
Mechanizm działania fluorku cyny w aspekcie zahamowania odkładania kamienia jest nawet o 56% wyższy niż w przypadku związku takiego jak fluorek sodu razem z triklosanem.
Zostało to potwierdzone w przeprowadzonych badaniach.

A.K: Oczywiście należy również zwrócić uwagę na to, że sam heksametafosforan jest bardzo dużą molekułą, tak jak Pani profesor wspomniała wcześniej, jest to molekuła o charakterze dużego ligandu, wiążąca dodatnie jony metali. Jonami metali są, jak wiemy również jony wapnia, z tego też powodu heksametafosforan na czystej powierzchni szkliwa tworzy warstwę, która zapobiega dalszemu odkładaniu bakterii, adhezji bakteryjnej, a przez co odkładaniu płytki nazębnej i w długofalowym efekcie odkładaniu kamienia nazębnego.

E.I-G: Tak jest i absolutnie się z Panem zgodzę, czyli jeżeli mówimy o działaniu przeciw odkładaniu kamienia nazębnego, a także, o czym trzeba wspomnieć i osadów nazębnych, które też powodują swoistego rodzaju szorstkie powierzchnie, do których mogą się przyczepiać kolejne bakterie, to tutaj działanie heksametafosforanu sodu, w połączniu oczywiście też z fluorkiem cyny, ma znaczące i dobre działanie profilaktyczne, i lecznicze w momencie, kiedy już dojdzie do odłożenia kamienia czy formowania się osadów nazębnych, powodujących te przebarwienia zewnętrzne.

A.K: Przebarwienia zębów mogą być wywołane absorbcją barwników zarówno do powierzchni zęba jak i do osłonki nabytej. Mam tutaj na myśli barwniki, pigmenty pochodzące z żywności, ale również jony żelaza, jony miedzi.

E.I-G: Czyli ewentualnie pochodzące z przyjmowanych leków.

A.K: Oczywiście, czyli takie duże grupy chromoforowe, które pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne zmieniając zabarwienie samej tkanki zęba. I tutaj również heksametafosforan sodu jako molekuła silnie naładowana ujemnie może niejako odrywać od powierzchni szkliwa barwniki, które powodują nieestetyczne przebarwienia zębów, powodując tym samym polepszenie estetyki.
Pani profesor, w 2015 roku, w październiku odbył się Panel Ekspertów, na koniec którego wyciągnięto wnioski na temat stabilizowanego związku cyny i fluoru stosowanego w pastach do zębów.

E.I-G: Tak, eksperci pracowali nad właśnie tymi składnikami czynnymi w pastach do zębów. Skupiliśmy się nad pastami, które zawierają stabilizowany związek fluorku cyny i heksametafosforanu sodu, i doszliśmy do wniosku, że te pasty zawierają wielokierunkowe działanie poprzez modyfikację struktury błonki nabytej, zwiększają jej potencjał prewencyjny, czyli profilaktyczny, a więc powinny być szeroko stosowane w profilaktyce zarówno próchnicy, jak i chorobie dziąseł i przyzębia, a także w halitozie - trzecim poważnym problemie
w stomatologii.

Dziękuję bardzo.

A.K: Dziękuję za rozmowę

Była to audycja szósta z cyklu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Instytutem Blend-a-med Oral-B

================

Zapraszamy lekarzy dentystów i higienistki stomatologiczne do udziału w KONKURSIE
Do wygrania dwa zestawy nagród składające się z:
- pięciu pełnowymiarowych past Blend-a-med.
- płukanki Oral-B
- nici dentystycznej: Clinic Line oraz Satin Floss

PYTANIE KONKURSOWE:
Jakie działanie ma heksametafosforan sodu?

Pisemne odpowiedzi o długości maksymalnie 100 słów prosimy przesyłać na adres radio@dentalradio.pl w ciągu 5 dni od daty opublikowania artykułu na stronie www.dentalradio.pl

W odpowiedziach konkursowych prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska.

Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową składającą się z:
- Prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek
- Dr Adam Kolenda

Zwycięzcy w ciągu 10 dni od końcowego terminu nadsyłania zgłoszeń zostaną powiadomieni w formie pisemnej (e-mail i/lub wiadomość Messenger), a ich imię i nazwisko zostanie opublikowane na fanpage Dental Radio na profilu fb i/lub na portalu www.dentalradio.pl na co wyrażają zgodę

================

Dodatkowo, laureaci poszczególnych konkursów (audycje od 1 do 6) wezmą udział w przyznaniu dwóch nagród głównych – szczoteczek Oral-B Genius.
Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową składającą się z:
- Prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek
- Dr Adam Kolenda

Wybór dwóch zwycięzców nagród głównych nastąpi do 15 dni od opublikowania ostatniej audycji z cyklu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Instytutem Blend-a-med Oral-B

Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu jest Dental Radio, którego właścicielem jest ITomato, Jarosław Stąpór, Olbrachta 112A/39, 01-373 Warszawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Dental Radio i jest emitowany na antenie Dental Radio lub na stronie internetowej www.dentalradio.pl lub na fanpage Dental Radio na Facebooku.
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą uczestniczyć w Konkursie.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytania we wskazanym terminie i formie
2. Nagrodę w Konkursie stanowi nagroda rzeczowa lub uczestnictwo w kursie. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny
3. Zwycięzcą zostaną autorzy odpowiedzi wybranych przez Komisję Konkursową.
4. Dental Radio nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność wysłania odpowiedzi za pomocą korespondencji e-mail. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Dental Radio nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie połączenia internetowego, opóźnienia w przesyle i dostarczeniu wiadomości z odpowiedziami, oraz za inne parametry połączeń internetowych.
5. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie i opublikowanie swoich danych osobowych dla Dental Radio w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
6. Ew. nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w ciągu 15 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku zaproszeń na kursy lub warsztaty, potwierdzenia wygranej zostaną wysłane w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników na podane przez zwycięzców adresy e-mail
7. Dental Radio nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysłania odpowiedzi przez osoby nieuprawnione.
8.Uczestnik Konkursu uczestnicząc w nim akceptuje Regulamin Konkursu.

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Dental Radio wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub wiadomością e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Dental Radio. Wszelkie decyzje Dental Radio będą wiążące i ostateczne.
7. Dental Radio jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursie. Odwołanie Konkursu
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Dental Radio ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
4. Dental Radio ma prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie jego trwania bez podawania przyczyny. W takim przypadku uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

§ 5 Postanowienia końcowe
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu w Dental Radio.
3. W uzasadnionych przypadkach Dental Radio może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.dentalradio.pl
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Dental Radio.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).